Vastuvõtt II-IX klassi


II-IX klassi võetakse õppima koolikohustuslikud isikud, kellele Saue Gümnaasium on elukohajärgne kool. Vabade õppekohtade olemasolul võidakse võtta õppima ka õpilasi, kellele Saue Gümnaasium ei ole elukohajärgne kool.

Saue Gümnaasium on elukohajärgseks munitsipaalkooliks külade kaupa järgmiselt: Saue linn, Vanamõisa, Aila, Jõgisoo küla Keila jõest põhja pool asuv osa, Valingu.

Enne avalduse esitamist on oluline tutvuda ka meie isikuandmete töötlemise korraga ning anda nõusolek lapse andmete töötlemiseks.

II-IX klassi astumiseks tuleb esitada:

1) avaldus läbi Saue valla infosüsteemi ARNO

2) õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;

3) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) tervisekaart (väljastab eelmine haridusasutus);

5) väljavõte õpilasraamatust (väljastab eelmine haridusasutus);

6) klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta (kinnitatud eelneva kooli direktori allkirja ja pitseriga);

7) hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega (kinnitatud eelneva kooli direktori allkirja ja pitseriga), kui õpilane vahetab kooli õppeveerandi kestel.  

 

Dokumendid esitatakse üldjuhul digitaalselt allkirjastatuna (kantselei@saue.edu.ee) või kooli kantseleis täidetavana lapsevanema või lapse seaduslik esindaja poolt.

Kohapeal täidetud avalduse esitamisel peab dokumentide koopiate esitamisel kaasas olema originaaldokument. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal.

 

Õpilaspilet vormistatakse koolis (foto tehakse koolis).

 

Vastuvõtuga seotud regulatsioon on sätestatud dokumendis Saue Gümnaasiumi vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

 

Lisainfo II-IV klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Eve Tamm (tel 5887 4038; e-post: evetamm@saue.edu.ee).

Lisainfo V-IX klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Karmi Rumm (tel 5887 4363; e-post karmirumm@saue.edu.ee)

II-IX klassi võetakse õppima koolikohustuslikud isikud, kellele Saue Gümnaasium on elukohajärgne kool. Vabade õppekohtade olemasolul võidakse võtta õppima ka õpilasi, kellele Saue Gümnaasium ei ole elukohajärgne kool.

Saue Gümnaasium on elukohajärgseks munitsipaalkooliks külade kaupa järgmiselt: Saue linn, Vanamõisa, Aila, Jõgisoo küla Keila jõest põhja pool asuv osa, Valingu.

Enne avalduse esitamist on oluline tutvuda ka meie isikuandmete töötlemise korraga ning anda nõusolek lapse andmete töötlemiseks.

II-IX klassi astumiseks tuleb esitada:

1) avaldus läbi Saue valla infosüsteemi ARNO

2) õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;

3) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) tervisekaart (väljastab eelmine haridusasutus);

5) väljavõte õpilasraamatust (väljastab eelmine haridusasutus);

6) klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta (kinnitatud eelneva kooli direktori allkirja ja pitseriga);

7) hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega (kinnitatud eelneva kooli direktori allkirja ja pitseriga), kui õpilane vahetab kooli õppeveerandi kestel.  

 

Dokumendid esitatakse üldjuhul digitaalselt allkirjastatuna (kantselei@saue.edu.ee) või kooli kantseleis täidetavana lapsevanema või lapse seaduslik esindaja poolt.

Kohapeal täidetud avalduse esitamisel peab dokumentide koopiate esitamisel kaasas olema originaaldokument. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal.

 

Õpilaspilet vormistatakse koolis (foto tehakse koolis).

 

Vastuvõtuga seotud regulatsioon on sätestatud dokumendis Saue Gümnaasiumi vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

 

Lisainfo II-IV klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Eve Tamm (tel 5887 4038; e-post: evetamm@saue.edu.ee).

Lisainfo V-IX klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Karmi Rumm (tel 5887 4363; e-post karmirumm@saue.edu.ee)

Koostööpartnerid