Õppetöö

Õppekava ja tunnijaotus

ÕPPEKAVA

Saue Gümnaasiumi õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

Saue Gümnaasiumi õppekava on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

Saue Gümnaasiumi õppekava koosneb:

  • I Saue Gümnaasiumi õppekava üldosa
  • II Saue Gümnaasiumi põhikooli ainekavad
  • III Saue Gümnaasiumi gümnaasiumiastme ainekavad

 

I Saue Gümnaasiumi õppekava üldosa 

II Põhikooli õppekava ainekavad

III  Gümnaasiumiastme  ainekavad

 

TUNNIJAOTUSPLAAN

Tunnijaotusplaan põhikoolis

Tunnijaotusplaanid gümnaasiumis

Tunnijaotusplaan XXXII lend

Tunnijaotusplaan XXXIII lend

Tunnijaotusplaan XXXIV lend