TUGIMEESKOND

Korraldus


Saue Kooli tugimeeskonna eesmärgiks on toetada last, õpetajat ja vanemat turvalise ja lapsesõbraliku õpikeskkonna loomisel ning lapse vajadusi ja võimeid arvestava õppe korraldamisel. 

Tugimeeskonna moodustavad koolis töötavad spetsialistid (tugiteenuste juht, sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, logopeed, abiõpetaja, õpetaja abi, tervishoiutöötaja), kes töötavad koostöös õpilaste, õpetajate ja peredega. 

Vajadusel kaasatakse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialiste ning kooliväline nõustamismeeskond Rajaleidja

Tugimeeskonna põhiülesanded: 

 • Õpilase arengu ja toimetuleku hindamine õpikeskkonnas ning abi- ja toetusvajaduse välja selgitamine. 

 • Õpilase arengu, toimetuleku ja sotsiaalse tegevusvõime toetamine. 

 • Õpetajate toetamine õpilasele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel, sobilike õppematerjalide, abivahendite valimisel ja kohandamisel ning individuaalse õppe korralduse kava või õppekava koostamisel. 

 • Erivajadustega õpilaste õppe korraldamine ja õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamine ning õpilase toetamiseks sobivate meetmete rakendamine 

 • Perede toetamine lapse seotud küsimustes ning vajadusel koostöö teiste valdkondade spetsialistidega. 

Koolis rakendatavad hariduslikud tugiteenused võivad olla järgnevad: 

 • eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine; 

 • järeleaitamise tunnid; 

 • eripedagoogilised ja logopeedilised õpiabitunnid; 

 • individuaalse õppekava rakendamine; 

 • õppimine väiksemas kollektiivis; 

 • individuaalse õppe rakendamine; 

 • koduõpe. 

Saue Kooli tugimeeskonna eesmärgiks on toetada last, õpetajat ja vanemat turvalise ja lapsesõbraliku õpikeskkonna loomisel ning lapse vajadusi ja võimeid arvestava õppe korraldamisel. 

Tugimeeskonna moodustavad koolis töötavad spetsialistid (tugiteenuste juht, sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, logopeed, abiõpetaja, õpetaja abi, tervishoiutöötaja), kes töötavad koostöös õpilaste, õpetajate ja peredega. 

Vajadusel kaasatakse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialiste ning kooliväline nõustamismeeskond Rajaleidja

Tugimeeskonna põhiülesanded: 

 • Õpilase arengu ja toimetuleku hindamine õpikeskkonnas ning abi- ja toetusvajaduse välja selgitamine. 

 • Õpilase arengu, toimetuleku ja sotsiaalse tegevusvõime toetamine. 

 • Õpetajate toetamine õpilasele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel, sobilike õppematerjalide, abivahendite valimisel ja kohandamisel ning individuaalse õppe korralduse kava või õppekava koostamisel. 

 • Erivajadustega õpilaste õppe korraldamine ja õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamine ning õpilase toetamiseks sobivate meetmete rakendamine 

 • Perede toetamine lapse seotud küsimustes ning vajadusel koostöö teiste valdkondade spetsialistidega. 

Koolis rakendatavad hariduslikud tugiteenused võivad olla järgnevad: 

 • eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine; 

 • järeleaitamise tunnid; 

 • eripedagoogilised ja logopeedilised õpiabitunnid; 

 • individuaalse õppekava rakendamine; 

 • õppimine väiksemas kollektiivis; 

 • individuaalse õppe rakendamine; 

 • koduõpe. 

Koostööpartnerid