Vastuvõtt I klassidesse 2017/2018 õa

2017/2018 ÕPPEAASTAL AVATAVATESSE I KLASSIDESSE TOIMUB ÕPILASTE REGISTREERIMINE 02.05 - 10.06.2017

 

Dokumente on soovitav esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna aadressile sekretar@saue.edu.ee.

 

Paberkandjal dokumente võetakse vastu kooli kantseleis: E - N kell 8.30 - 16.00

 

Saue Gümnaasiumi I klassi õpilaseks võetakse vastu kõik koolikohustuslikud lapsed, kellele Saue Gümnaasium on elukohajärgne kool.

Saue vallas elavaid lapsi võetakse vastu vastavalt omavalitsuste vahelisele kokkuleppele ja infot annab Saue vallavalitsus.

 

Esimesse klassi võetakse lapsi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsme aastaseks.

Koolikohustuslikust east noorema lapse (6-aastase) kooli vastuvõtmist võib vanem taotleda juhul, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, saab vastuvõtmist taotleda vaba õppekoha olemasolul.

 

Lapse I klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja taotluse (blankett I klassi astumiseks) kooli direktori nimele (aadressile sekretar@saue.edu.ee ), millele lisab:

 

1) õpilase isikut tõendava dokumendi koopia (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi);

2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3) õpilase tervisekaardi perearstilt selle olemasolul (võib esitada hiljem);

4) koolivalmiduse kaardi koolieelsest lasteasutusest (saab lasteasutusest lahkudes);

5) terviseinfo lapsevanemalt (lapsevanemal täita blankett).

 

I klasside nimekirjad kinnitab kooli direktor 31. augustiks 2017.

 

INFOVOLDIK kooli veebilehel (vastuvõtt/I klass)

 

INFOKOOSOLEK lastevanematele toimub 30. augustil 2017 kell 18.00

KOOLIVORMI tellimine ja õpilaspileti jaoks pildistamine toimub 31. mail ja 1. juunil 2017 kell 16.30 – 19.00

Koolivormi epood: http://saue.unispot.ee/

 

Küsimuste korral helistada telefonil 6709234.

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee