Uudised

Vastuvõtt 10. klassidesse
13.06.2015

 10.  klassidesse astujate dokumente võetakse vastu kooli kantseleis

 

1. Saue Gümnaasiumis moodustatakse 2015/2016.õa. 10.  klassides kaks õppesuunda:

reaalainete õppesuund ning  humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuund.

2. X klassi vastuvõtmisel õpilase poolt valitud õppesuunal arvestatakse 9. klassi tunnistuse hindeid, põhikooli lõputunnistuse hindeid ja  põhikooli lõpueksamite hindeid.

3. Reaalainete õppesuunale võetakse eelisjärjekorras õpilasi, kelle matemaatika, füüsika, keemia ja bioloogia hinded IX klassis on vähemalt „head“.
Humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuunale võetakse eelisjärjekorras õpilasi, kelle eesti keele ja kirjanduse, ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja inglise keele hinded IX klassis on vähemalt „head“.

 

4. Informatsiooniks vaata ka Saue Gümnaasiumi õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord kooli veebilehelt.

 

6. Kooli vastuvõtmiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

  • taotlus (vt blankett kooli veebilehel);
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri (võimalik teha kooli kantseleis);
  • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud ärakiri (võimalik teha kooli kantseleis);
  • õpilase tervisekaart selle olemasolul;
  • digitaalne dokumendifoto(selle olemasolul) saata aadressile: koolipilt@saue.edu.ee . Kindlasti lisada meilile õpilase ees-ja perekonnanimi ning klass.
  • 9. klassi tunnistus, kui õpilane ei ole eelnevalt registreeritud  õpilaskandidaatide nimekirjas.

 

7. Õpilane, kellel on 9.  klassi tunnistusel mitterahuldavad veerandihinded ja põhikooli lõputunnistusel aasta-või eksamihinnetes mitterahuldav hinne, arvatakse õpilaskandidaatide nimekirjast välja.
 

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee