Uudised

Vastuvõtt I klassidesse 13. juuni Kaido


Saue Gümnaasium on elukohajärgseks munitsipaalkooliks külade kaupa järgmiselt:

Aila, Saue linn, Valingu, Vanamõisa, Jõgisoo küla Keila jõest põhja pool asuv osa.

I klassi võetakse lapsi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsme aastaseks.

Koolikohustuslikust east noorema lapse (6-aastase) kooli vastuvõtmist võib vanem taotleda juhul, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sh sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, saab vastuvõtmist taotleda vaba õppekoha olemasolul.

16. aprillist - 20. maini tuleb õppima asumiseks esitada:

1) avaldus (blankett);

2) õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;

3) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) õpilase terviseinfo (täidab lapsevanem, blankett);

5) tervisekaart (väljastab perearst - võib esitada hiljem);

6) koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus - võib esitada hiljem).

Avaldus ja muud dokumendid esitatakse üldjuhul digitaalselt allkirjastatuna (avaldused@saue.edu.ee) või kooli kantseleis täidetavana lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt.

Kohapeal täidetud avalduse esitamisel peab dokumentide koopiate esitamisel kaasas olema originaaldokument. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal.

I klassi vastuvõetute nimekiri koostatakse ja avaldatakse kooli veebilehel hiljemalt 20. juunil.

I klasside nimekirjad kinnitab kooli direktor hiljemalt 30. augustil.

Vastuvõtuga seotud regulatsioon on sätestatud dokumendis Saue Gümnaasiumi vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

Lisainfo I klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Eve Tamm (tel 659 6070; e-post: evetamm@saue.edu.ee).

 

Saue Gümnaasium on elukohajärgseks munitsipaalkooliks külade kaupa järgmiselt:

Aila, Saue linn, Valingu, Vanamõisa, Jõgisoo küla Keila jõest põhja pool asuv osa.

I klassi võetakse lapsi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsme aastaseks.

Koolikohustuslikust east noorema lapse (6-aastase) kooli vastuvõtmist võib vanem taotleda juhul, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sh sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, saab vastuvõtmist taotleda vaba õppekoha olemasolul.

16. aprillist - 20. maini tuleb õppima asumiseks esitada:

1) avaldus (blankett);

2) õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;

3) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) õpilase terviseinfo (täidab lapsevanem, blankett);

5) tervisekaart (väljastab perearst - võib esitada hiljem);

6) koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus - võib esitada hiljem).

Avaldus ja muud dokumendid esitatakse üldjuhul digitaalselt allkirjastatuna (avaldused@saue.edu.ee) või kooli kantseleis täidetavana lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt.

Kohapeal täidetud avalduse esitamisel peab dokumentide koopiate esitamisel kaasas olema originaaldokument. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal.

I klassi vastuvõetute nimekiri koostatakse ja avaldatakse kooli veebilehel hiljemalt 20. juunil.

I klasside nimekirjad kinnitab kooli direktor hiljemalt 30. augustil.

Vastuvõtuga seotud regulatsioon on sätestatud dokumendis Saue Gümnaasiumi vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

Lisainfo I klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Eve Tamm (tel 659 6070; e-post: evetamm@saue.edu.ee).

 

Koostööpartnerid