Õppekava ja tunnijaotus


ÕPPEKAVA

Saue Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

Saue Kooli õppekava on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

Saue Kooli õppekava koosneb:

  • I  õppekava üldosa
  • II põhikooli ainekavad

I Saue Kooli õppekava üldosa 

Hindamise korraldus (hindamisjuhend)

II Põhikooli õppekava ainekavad

TUNNIJAOTUSPLAAN

Tunnijaotusplaan põhikoolis

 

ÕPPEKAVA

Saue Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

Saue Kooli õppekava on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

Saue Kooli õppekava koosneb:

  • I  õppekava üldosa
  • II põhikooli ainekavad

I Saue Kooli õppekava üldosa 

Hindamise korraldus (hindamisjuhend)

II Põhikooli õppekava ainekavad

TUNNIJAOTUSPLAAN

Tunnijaotusplaan põhikoolis

 

Партнеры по сотрудничеству