Vastuvõtt

Vastuvõtt X klassi

Vastuvõtt  10. klassidesse 2018. aastal.

Kõigi Saue Gümnaasiumi X klassi astuda soovijatega viiakse kõigepealt läbi vestlused selgitamaks välja kandideerija motivatsioon.

 

Saue Gümnaasiumi 9. klasside õpilastega toimuvad vestlused ruumis 105:

  • 9.a klass – 17. aprillil kell 14.30
  • 9.b klass – 18. aprillil kell 14.30
  • 9.c ja 9.e klass – 19. aprillil kell 14.30

 Väljastpoolt Saue Gümnaasiumi X klassi kandideerijatega toimuvad vestlused:

  • 23. aprillil kell 13-15
  • 24. aprillil kella 10-15

 

Vestlusele tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ja 9. klassi tunnistuse väljatrükk E-koolist või Stuudiumist, mis on kinnitatud õpilase kooli poolt, või ametlikult kinnitatud koopia 9. klassi tunnistusest.

Hiljemalt 9. mail avalikustatakse kooli veebilehel tähestikulises järjekorras nimekiri võimalikest X klassi kandidaatidest, mis on koostatud vestluste ja 9. klassi hinnete alusel.

Hiljemalt 1. juuniks peavad nimekirja kantud isikud kinnitama vabas vormis oma õppima asumise soovi aadressil avaldused [at] saue.edu.ee.

  

Õppima asumiseks Saue Gümnaasiumi X klassi tuleb ajavahemikus 18.-28. juuni esitada kooli kantseleisse (avatud tööpäeviti kella 09.00-13.00):

1) avaldus (blankett).

2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;

3) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud koopia;

5) tervisekaart (väljastab eelmine haridusasutus);

6) õpilase terviseinfo (täidab lapsevanem, blankett).

 

Avaldus ja muud dokumendid esitatakse üldjuhul digitaalselt allkirjastatuna (avaldused [at] saue.edu.ee) või kooli kantseleis täidetavana sisseastuja või tema seadusliku esindaja poolt.

Kohapeal täidetud avalduse esitamisel peab dokumentide koopiate esitamisel kaasas olema originaaldokument. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal.

 

X klassi ei võeta vastu õpilasi, kelle IX klassi veerandi-, trimestri- või aastahinnetes või eksamihinnetes on olnud mitterahuldavaid hindeid.

  

X klassi vastuvõetute nimekiri koostatakse ja avaldatakse tähestikulises järjekorras kooli veebilehel hiljemalt 1. juuliks.

X klasside nimekirjad kinnitab kooli direktor hiljemalt 30. augustil.

Vastuvõtuga seotud regulatsioon on sätestatud dokumendis Saue Gümnaasiumi vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

 

Lisainfo 10. klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Karmi Rumm

telefon: 659 6608

e-post: karmirumm [at] saue.edu.ee