X klass

Vastuvõtt  10. klassidesse 2017. aastal

 

Lähtudes oma võimetest ja huvidest kujundab Saue Gümnaasiumi õpilane gümnaasiumiastmes valikkursuste kaudu oma õppesuuna. Valikkursuste õpetamisel rakendatakse klassideta õpet. Valikainete õppegrupp avatakse vähemalt 12 soovija korral. Vt gümnaasiumi õppesuundi kujundavad valikkursused.

 

 

1. X klassi vastuvõtmisel  arvestatakse:

  • 9. klassi hindeid;
  • põhikooli lõputunnistuse hindeid;
  • põhikooli lõpueksamite hindeid;
  • vestluse tulemust.

2. X klassidesse kandideerijate pingerida moodustatakse punktis 1 loetletud hinnete ja vestluse tulemuse alusel.

 

3. Vestlused õpilaskandidaatidega toimusid 27.04-05.05.2017

 

4.  Informatsiooniks vaata ka Saue Gümnaasiumi õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord kooli veebilehelt.

 

5. Õpilaskandidaat registreeritakse Saue Gümnaasiumi X klasside õpilaste nimekirja nõutavate dokumentide ja vastava taotluse esitamisel  alates 16. juunist. Kirjalik taotlus ja nõutavad dokumendid esitada kooli kantseleisse 16.-30. juunini kell 9.00 - 13.00.

 

6. Kooli vastuvõtmiseks on vajalikud järgmised dokumendid:


  1. taotlus (vt blankett kooli veebilehel);
  2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri (võimalik teha kooli kantseleis);
  3. põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud ärakiri (võimalik teha kooli kantseleis)
  4. õpilase tervisekaart selle olemasolul.

 

7. Õpilane, kellel on IX klassi  tunnistusel mitterahuldavad veerandihinded/trimestrihinded ja põhikooli lõputunnistusel aasta-või eksamihinnetes mitterahuldav hinne, arvatakse õpilaskandidaatide nimekirjast välja.

 

 

 

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee